You are here

Ωφέλη

-A A +A

Το Elders-Up! στοχεύει να έχει μεγάλο αντίκτυπο σε διάφορους χρήστες: τους ηλικιωμένους που εγγράφονται στο Elders-Up! ως πρωταρχικούς χρήστες, και τις μικρές και αναπτυσσόμενες εταιρίες ως δευτερεύοντες χρήστες. Εφόσον το Elders-Up! είναι σχεδιασμένο με βάση τον χρήστη, οι δύο παραπάνω ομάδες χρηστών εμπλέκονται σε διάφορα στάδια του έργου. Η εμπλοκή του τελικού χρήστη είναι ένα αξιόπιστο μέσο για τη διασφάλιση του ότι εισακούγονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες του σε κάθε στάδιο του έργου, επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία ενός προϊόντος το οποίο είναι χρήσιμο, εύκολο στη χρήση, με μεγάλη αποδοχή και απαντώντας στις ανάγκες του τελικού χρήστη. Επιπλέον, το σύστημα αυτό παρέχει ένα εναλλακτικό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο στον εργασιακό κόσμο, κάτι που έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες μικρές εταιρίες.

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για να λαμβάνει υπόψη τους τελικούς χρήστες προσαρμόζεται σε κάθε στάδιο του έργου, από αξιολόγηση της ανάλυσης αναγκών χρησιμοποιώντας ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους (ως ομάδες εστίασης, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις με τις τρεις κατηγορίες των τελικών χρηστών), έως ένα επαναληπτικό σχέδιο (που περιλαμβάνει δοκιμές χρηστικότητας και ευριστικές αξιολογήσεις από πρωτότυπα mock-up). Οι πρωταρχικοί τελικοί χρήστες που περιλαμβάνονται στο έργο θα έχουν μια διατηρούμενη γνωστική κατάσταση. Το έργο δε στοχεύει σε τελικούς χρήστες με γνωστικά ιατρικά προβλήματα. Επί του πρακτέου, κάποιες γνωστικές λειτουργίες του συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων (απόσπαση προσοχής, διοικητικές λειτουργίες, μνήμη) μπορεί να εμφανίσουν ελαφριά εξασθένηση, χωρίς αντίκτυπο στην ποιότητας της ζωής τους. Ως εκ τούτου, οι πρωτεύοντες τελικοί χρήστες στους οποίους στοχεύει το Elders-Up! είναι αυτόνομοι και ικανοί να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη συμμετοχή ή την απομάκρυνση από το έργο.

Greek

User login

Twitter